menu

Welkom

Welkom op de web­site van de Ekkle­sia Den Haag!

Wij zijn een kleine oecu­me­nische groep, die twee keer per maand samen­komt in de Barth­kapel, in de binnen­stad van Den Haag.

Oecu­menisch wil zeggen dat we wor­telen in verschil­lende (christe­lijke) tradi­ties. In de vie­ringen is dan ook ruim­te voor een veel­kleurig­heid aan opvat­tingen en litur­gische vor­men en ritu­elen.

We berei­den onze vie­ringen voor met wis­se­lende groep­jes en voe­ren die ook zelf uit. We heb­ben dus geen vaste voor­gan­gers.

De thema's voor de vie­rin­gen stellen we jaar­lijks gezamen­lijk vast.

We voe­len ons verwant met groe­pen als de Ekkle­sia Amster­dam en de Dominicus Amster­dam en zin­gen muziek van Huub Ooster­huis en andere moderne lied­dichters.

Onze bijeen­komsten zijn meestal op de tweede en vierde zondag van de maand.

Wil je een keer bij ons komen kijken? Dan ben je van harte welkom in de Barth­kapel, Brouwers­gracht 2K, Den Haag. Kijk op het rooster voor de precieze data.

naar de bovenkant van de pagina

Vrede verbindt - verbinding schept vrede

[Klik hier voor het filmpje]  

De onderstaande mededelingen zijn op initiatief van de Ekklesia Den Haag geplaatst. Hiervoor ontvangen we geen vergoeding.

naar de bovenkant van de pagina